• KISS, Bhubaneswar - 751024
  • +91 81143 99301

Asst. Secretary

Founder KIIT & KISS

Member

Treasurer

Member

Joint Secretary

Member

Vice-President

Member

Secretary

Vice President

President
Join Our fight: Zero Poverty | Zero Hunger | Zero Illiteracy
Donate Now
close-image